Documente de interes public gestionate de Poliţia Locală Sector 6

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
potrivit art.5, alin.1, lit.g din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6:
  • CODUL CIVIL
  • CODUL DE PROCEDURA CIVILA
  • CODUL DE PROCEDURA PENALA
  • CODUL FISCAL
  • CODUL PENAL
  • CONSTITUTIA ROMANIEI
  • LEGEA nr. 155/2010, Poliţiei locale (r1) cu modificările şi completările ulterioare
  • LEGEA nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, modificările şi completările ulterioare
  • LEGEA nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare
  • LEGEA nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
  • LEGEA nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare
  • LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare
  • LEGEA nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare
  • LEGEA nr. 12/1990 privind  protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
  •  LEGEA nr. 252/2003 privind registrul unic de control
  • LEGEA nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglemetare a pieţei produselor din sectorul agricol
  • LEGEA prevenirii  nr.270/2017
  • LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  • LEGEA nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
  • LEGEA nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
  • LEGEA nr. 252/2003 privind registrul unic de control
  • LEGEA nr. 54/ 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
  • LEGEA nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
  • LEGEA nr. 295 /2004 - privind regimul armelor şi al muniţiilor
  • LEGEA nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
  • LEGEA nr. 333 /2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
  • LEGEA nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
  • LEGEA nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
  • LEGEA - CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modif.
  • LEGEA nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modif.
  • LEGEA nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional cu modif.
  • LEGEA nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu modif.
  • LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modif.
  • LEGEA nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România. cu modif.
  • LEGEA nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modif.
  • LEGEA nr. 210/1999 privind concediul paternal cu modif.
  • LEGEA nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modif.
  • LEGE nr. 1 / 2011 educaţiei naţionale, cu modif.
  • LEGEA nr. 62/2011, republicată,dialogului social
  • LEGE nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modif.
  • LEGEA securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  • LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
  • LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
  • LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare
  • LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
  • LEGEA Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002, respectiv prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 39/2006
  • LEGEA nr. 82/1991, a contabilităţii, actualizată şi republicată
  • LEGEA nr. 273/2006, privind finanţele publice locale
  • LEGEA nr. 500/2002, privind finanţele publice
  • LEGEA nr. 22/1969, Legea gestionarului
  • LEGEA nr. 153/2017, legea salarizării unitare
  • LEGEA nr. 227/2015, privind codul fiscal
  • LEGEA nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii
  • H.G. nr. 767/2001 privind regimul de comercializare a produselor în compoziţia cărora intră substanţe cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic "aurolac"
  • H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
  • H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
  • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului de produse şi servicii în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare
  • H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile
  • H.G. nr. 156/2003 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
  • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
  • H. G.  nr. 1.375 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
  • H.G. nr. 1.391 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  • H.G. nr. 432 /2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modif.
  • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
  • H.G. nr. 1.364 / 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de     
  • H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
  • H.G. nr. 905/ 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
  • H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
  • H.G. nr. 833 / 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modif.
  • H.G. nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, cu modif.
  • H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia  publică, din regiile autonome  cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare 
  • H.G. nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 
  • H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, actualizata, cu modif.
  • H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind  stabilirea locurilor de munca,  a categoriilor de personal, marimea concretă  a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ‘ Administraţie” din administraţia publică locală 
  • H.G. nr. 123/ 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001.
  • H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legiinr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.
  • H.G. nr. 355/ 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
  • H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
  • H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
  • H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
  •  H.G. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
  • H.G. nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  H.G. nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
  • H.G. nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  • H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
  • H.G. nr. 2139/2004, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, actualizată.
  • HOTĂRÂRE nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017,  precum şi a modelului planului de remediere
  • HOTĂRÂRE nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , actualizată, cu modif.
  • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
  • O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
  • O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
  • O.G.  nr. 97/ 2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
  • O.G. nr. 22/2002, privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, modificată
  • O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
  • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţa lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare
  • O.U.G. nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare
  • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului
  • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  • O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  • O.U.G. nr. 79/2017, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015
  • O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de de sănătate
  • O.U.G. nr. 90/2007, privind unele masuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal, modificată
  • ORDINUL M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
  • ORDINUL de zi nr. 217/1996   INSTRUCŢIUNI  privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale
  • ORDINUL nr. 522/2003, pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, actualizat
  • ORDINUL nr. 1792/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat
  • ORDIN nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
  • O.M.F.P. nr. 2861/2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriile şi capitalurile proprii
  • H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele reţele stradale
  • H.C.G.M.B. nr. 341/2010 privind interzicerea amplasării punctelor de comercializare a substanţelor halucinogene, etno-botanice şi asimilate acestora pe o rază de 1000 m în jurul unităţilor de învăţământ, spaţiilor destinate procesului de învăţământ, unităţilor de cercetare ştiinţifică, bibliotecilor, căminelor, internatelor, cantinelor, caselor de cultură ale studenţilor, caselor corpului didactic, caselor universitare, taberelor şcolare, bazelor şi complexelor cultural-sportive, palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor de pe raza Municipiului Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 180/2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici  și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea acestora
  • H.C.G.M.B. nr. 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuţia lucrărilor de construcţii în Municipiul Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 126/2004 privind condiţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr.353/2017 privind combaterea și distrugerea ambroziei pe teritoriul Municipiului București
  • H.C.G.M.B. nr. 212/2000 privind protejarea prin împrejmuire a terenurilor virane de pe raza Municipiului Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind spaţiile verzi în Municipiul Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuţia lucrărilor de construcţii în Municipiul Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 114/2004 privind circulaţia vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din Municipiul Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 233/2000 privind interzicerea accesului şi circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a  utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti
  • H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti
  • Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
  • Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 326/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
  • H.C.L.S. 6 nr. 19/2005 privind aprobarea Regulamentului de emitere a Acordului de Funcţionare pentru agenţii economici (indiferent de forma de organizare) care îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
  • H.C.L.S. 6 nr. 139/2011 privind aprobarea acordurilor de funcţionare şi regulamentelor aferente;
  • H.C.L.S. 6 nr. 43/2016 privind aprobarea unor prevederi care reglementează desfășurarea activității comerciale pe raza administrativ teritorială a sectorului 6;
  • H.C.L.S 6 nr. 195/2010 privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, pe raza teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
  • H.C.L.S 6 nr.222/2016 privind staționarea vehiculelor și remorcilor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6.
  • H.C.L.S 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza  administrativă a Sectorului 6.
  • H.C.L.S. 6 nr. 181/2013 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public / privat al Municipiului Bucureşti
  • H.C.L.S. 6 nr. 180/2013 privind interzicerea parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor activităţi comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoane fizice/juridice
  • REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
 • Organigrama Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
 • Programul de funcţionare
 • Programul de audienţe al conducerii Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
 • Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
 • Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001
 • Planul de acțiuni al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
 • Programul anual de achiziții
 • Bilanţul contabil
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli
 • Lista contracte cu valoare de peste 5000 euro;
 • Transparența veniturilor salariale
 • Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Ghidul poliţistului
 • Comunicate  de presă
 • Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor
 • Declaraţii de avere
 • Declaraţii de interese