Formulare pentru solicitări in baza Legii 544/2001

Cerere conform Legii nr. 544/2001

Reclamaţie administrativă 1

Reclamaţie administrativă 2

 

 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Politia Locala Sector 6 are obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. In cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășeste 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al Politiei Locale Sector 6, pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001, constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
Impotriva refuzului se poate depune reclamație, la conducatorul instituției, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.

Dacă dupa cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

In cazul în care o persoana se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7, din Legea nr. 544/2001.

Instanta poate obliga Politia Locala Sector 6 să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să platească daune morale și/sau patrimoniale.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.

Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedura de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.