Vehicule fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale

Legea nr. 421/2002 modificată și completată prin Legea nr. 309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale.

ART. 1

Prezenta lege stabileşte regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

ART. 2

În sensul prezentei legi, următoarele notiuni se definesc astfel:

a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;

b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin 6 luni, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condiţiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

ART. 3

(1) Pentru vehiculele în privinţa cărora exista indicii temeinice ca ar fi fără stăpân sau ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciţi de primar, precum şi agenţii aparţinând organelor de poliţie vor întocmi procese-verbale de constatare.

(2) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afişa o somaţie pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile.

(3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea autovehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

ART. 4

(1) În termen de 10 zile de la încunoştinţarea organelor de poliţie de către agentul constatator privind datele de identificare a autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare), acestea efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deţinătorului legal al autovehiculului respectiv.

(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator, primarul emite, la propunerea organului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispoziţie prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.

ART. 5

Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 3 alin. (3) se suportă de proprietarul sau de deţinătorul legal al vehiculului ori, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în urma valorificării vehiculului şi a bunurilor găsite în interiorul acestuia.

CAP. 2

Vehiculele fără stăpân

ART. 6

(1) În vederea identificarii proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără stăpân, primarul aduce la cunoştinţa publică caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunţ publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare.

(2) Lista cuprinzând vehiculele fără stăpân se afişează şi la primărie, într-un loc special amenajat.

(3)  În cazul în care, în urma publicării anunţului prevăzut la alin. (1) şi/sau a listei prevăzute la alin. (2), proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului îl revendică, acestuia i se aduce la cunoştinţă faptul că refuzul de a prelua vehiculul constituie contravenţie şi se sancţionează.

ART. 7

(1)  Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor şi amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul:

a) calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;

b) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;

c) plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări;

d) deţinerii inspecţiei tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv.

(2) O dată cu predarea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se predau şi bunurile aflate în interiorul acestuia.

ART. 8

Dacă în termen de 10 zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.

CAP. 3

Vehiculele abandonate

ART. 9

(1)  În cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 3, îl somează pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin poştă şi/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat în locul special amenajat în care a fost depozitat conform art. 3 alin. (3).

(2)  În cazul în care procedura de comunicare nu este îndeplinită şi somaţia este restituită emitentului, agenţii constatatori prevăzuţi la art. 3 au obligaţia de a comunica documentul respectiv prin afişare la domiciliul sau sediul proprietarului ori al deţinătorului legal al vehiculului.

(3)  Procedura de comunicare a somaţiei se supune prevederilor de comunicare prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv în cazul citării ori comunicării actului de procedură efectuat prin poştă sau curierat rapid procedura se socoteşte îndeplinită la data semnării de către parte a confirmării de primire ori a consemnării, de către funcţionarul poştal sau de către curier a refuzului acesteia de a primi corespondenţa sa în cazuri excepţionale prevăzute la alin. (2) la data afişării la adresa de domiciliu.

ART. 10

(1)  Dacă, în termen de 10 zile de la data comunicării somaţiei, proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului şi, în funcţie de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unităţii de colectare şi valorificare a deşeurilor.

(2) Trecerea vehiculului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se constata prin dispoziţie a primarului. Dispoziţia se comunică de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului. Dispoziţia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.

ART. 11

(1) În situaţia în care, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat achită suma de 20.000.000 lei cu titlu de amenda, dispoziţia primarului rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se face venit la bugetul local.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care amenda a fost plătită până la predarea vehiculului către unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor.

CAP. 4

Sancţiuni

ART. 12

(1)  Refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conforma somaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat şi revendicat potrivit art. 6 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către împuterniciţi ai primarului sau de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie. Amenzile se fac venit la bugetul local.

ART. 13

Contravenţiei prevăzute la art. 12 îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28.

CAP. 5

Dispoziţii finale

ART. 14

Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în situaţiile reglementate de prezenta lege.