Legislaţie

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6:

 1. CODUL CIVIL
 2. CODUL DE PROCEDURA CIVILA
 3. CODUL DE PROCEDURA PENALA
 4. CODUL FISCAL
 5. CODUL PENAL
 6. CODUL ADMINISTRATIV
 7. CONSTITUTIA ROMANIEI
 8. LEGEA nr. 155/2010, Poliţiei locale (r1) cu modificările şi completările ulterioare
 9. LEGEA nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare
 10. LEGEA nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 11. LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare
 12. LEGEA nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, rep. (2)
 13. LEGEA nr. 252/2003 privind registrul unic de control.
 14. LEGEA nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglemetare a pieţei produselor din sectorul agricol.
 15. LEGEA prevenirii  nr. 270/2017
 16. LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, rep. (2)
 17. LEGEA nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, rep.
 18. LEGEA nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 19. LEGEA nr. 54/ 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
 20. LEGEA nr. 295 /2004 - privind regimul armelor şi al muniţiilor, rep. (2)
 21. LEGEA nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
 22. LEGEA nr. 333 /2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, rep.
 23. LEGEA nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, rep (85)
 24. LEGEA nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, rep. (2)
 25. LEGEA - CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modif.
 26. LEGEA nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 27. LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modif.
 28. LEGEA nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional cu modif.
 29. LEGEA nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu modificările și completările ulterioare.
 30. LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările și completările ulterioare.
 31. LEGEA nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România. cu modif.
 32. LEGEA nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modif.
 33. LEGEA nr. 210/1999 privind concediul paternal cu modif.
 34. LEGEA nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modif.
 35. LEGE nr. 1 / 2011 educaţiei naţionale, cu modif.
 36. LEGEA nr. 62/2011, republicată,dialogului social
 37. LEGEA securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 38. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rep.
 39. LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 40. LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare
 41. LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 42. LEGEA Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.
 43. LEGEA nr. 82/1991, a contabilităţii, rep. (4), cu modificările și completările ulterioare.
 44. LEGEA nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
 45. LEGEA nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.
 46. LEGEA nr. 22/1969, Legea gestionarului, cu modificările și completările ulterioare.
 47. LEGEA nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 48. LEGEA nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, rep
 49. LEGEA nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 50.  Statutul profesiei de consilier juridic din 06 martie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 684/29.07.2004, Intrarea în vigoare: 29.07.2004;
 51. LEGEA nr. 554/2004, contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 52. LEGE nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 53. H.G. nr. 767/2001 privind regimul de comercializare a produselor în compoziţia cărora intră substanţe cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic "aurolac"
 54. H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 55. H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, rep.
 56. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului de produse şi servicii în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare
 57. H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusive deșeurile periculoase
 58. H.G. nr. 156/2003 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
 59. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 60. H.G.  nr. 1.375 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 61. H.G. nr. 1.391 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 62. H.G. nr. 432 /2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modif.
 63. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 64. H.G. nr. 1.364 / 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge 
 65. H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 66. H.G. nr. 905/ 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 67. H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
 68. H.G. nr. 833 / 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modif.
 69. H.G. nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, cu modif.
 70. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia  publică, din regiile autonome  cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, rep.
 71. HOTĂRÂRE nr. 1.092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în munca
 72. H.G. nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 
 73. H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, actualizata, cu modif.
 74. H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind  stabilirea locurilor de munca,  a categoriilor de personal, marimea concretă  a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ‘ Administraţie” din administraţia publică locală 
 75. H.G. nr. 123/ 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 76. H.G. nr. 355/ 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 77. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 78. H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
 79. H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
 80. H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 81. H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
 82.  H.G. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
 83. H.G. nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare;
 84.  H.G. nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
 85. H.G. nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 86. H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.
 87. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 88. H.Gnr. 2139/2004, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.
 89. HOTĂRÂRE nr. 843 din 14 octombrie 1999privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice
 90. HOTĂRÂRE nr. 33 /2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017,  precum şi a modelului planului de remediere
 91. HOTĂRÂRE nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , actualizată, cu modif.
 92. HOTĂRÂRE nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
 93. HOTĂRÂREA nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
 94. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 95. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 96. O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.
 97. O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.
 98. O.U.G.  nr. 97/ 2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, rep.
 99. O.G. nr. 22/2002, privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare.
 100. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţa lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 101. O.G nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca
 102. O.U.G. nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.
 103. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 104. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, rep.
 105. O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 106. O.U.G. nr. 79/2017, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015
 107. O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
 108. ORDINUL M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 109. ORDIN nr. 125/2018 al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiei, utilizat în activitatea de control în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
 110. ORDINUL de zi nr. 217/1996   Instrucţiuni  privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale.
 111. ORDIN nr. 923/2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
 112. ORDIN Nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior
 113. ORDINUL nr. 1792/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.
 114. ORDIN nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare.
 115. ORDIN nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile**)
 116. ORDIN nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri
 117. O.M.F.P. nr. 2861/2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriile şi capitalurile proprii, cu modificările și completările ulterioare.
 118. H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele reţele stradale
 119. H.C.G.M.B. nr. 341/2010 privind interzicerea amplasării punctelor de comercializare a substanţelor halucinogene, etno-botanice şi asimilate acestora pe o rază de 1000 m în jurul unităţilor de învăţământ, spaţiilor destinate procesului de învăţământ, unităţilor de cercetare ştiinţifică, bibliotecilor, căminelor, internatelor, cantinelor, caselor de cultură ale studenţilor, caselor corpului didactic, caselor universitare, taberelor şcolare, bazelor şi complexelor cultural-sportive, palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor de pe raza Municipiului Bucureşti
 120. H.C.G.M.B. nr. 180/2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici  și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea acestora
 121. H.C.G.M.B. nr. 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuţia lucrărilor de construcţii în Municipiul Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 122. H.C.G.M.B. nr. 126/2004 privind condiţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul Municipiului Bucureşti
 123. H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 124. H.C.G.M.B. nr.353/2017 privind combaterea și distrugerea ambroziei pe teritoriul Municipiului București
 125. H.C.G.M.B. nr. 212/2000 privind protejarea prin împrejmuire a terenurilor virane de pe raza Municipiului Bucureşti, modificată
 126. H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind spaţiile verzi în Municipiul Bucureşti
 127. H.C.G.M.B. nr. 114/2004 privind circulaţia vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din Municipiul Bucureşti
 128. H.C.G.M.B. nr. 233/2000 privind interzicerea accesului şi circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti
 129. H.C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a  utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Bucureşti, modificată
 130. H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti
 131. H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti
 132. H.C.G.M.B. nr. 25/2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului București;
 133. H.C.L.S. 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
 134. H.C.L.S. 6 nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentulului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.
 135. H.C.L.S 6 nr. 195/2010 privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, pe raza teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
 136. H.C.L.S 6 nr. 222/2016 privind staționarea vehiculelor și remorcilor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6.
 137. H.C.L.S 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza  administrativă a Sectorului 6.
 138. H.C.L. S. 6  nr. 293/2017 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 139. H.C.L.S. 6 nr. 181/2013 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public / privat al Municipiului Bucureşti
 140. H.C.L.S. 6 nr. 186/2018 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind aprobarea ”Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
 141. H.C.L.S. 6 nr. 180/2013 privind interzicerea parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor activităţi comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoane fizice/juridice.
 142. H.C.L.S. 6 nr.  226/2018 – Hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
 143. H.C.L.S. 6 nr. 271/2018 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
 144. H.C.L. S. 6 nr. 24 /2021 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6
 145. H.C.L. S. 6 nr.  25/2021 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 146. H.C.L. S. 6  nr. 26/2021 – Hotărâre  privind aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul sectorului 6 si aplicarea majorării impozitului aferent acestora
 147. H.C.L. S. 6 nr. 44/2021 – Hotarare privind amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a terenurilor de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București
 148. H.C.L. S. 6 nr. 45/2021 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6
 149. H.C.L. nr. 144/2021 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 293/2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București
 150. H.C.L. S. 6 nr. 148/2021 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6
 151. H.C.L. S. 6 nr.  8/2022 – Hotarare privind transparentizarea contractelor, protocoalelor/acordurilor/parteneriatelor încheiate de Primăria Sectorului 6 și instituțiile publice de interes local cu personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București
 152. H.C.L. S. 6 nr.  9/2022 – Hotarare privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul   Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 să constate contravențiile și să aplice  sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea nr. 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități
 153. H.C.L. S. 6 nr.  136/2022 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de promenadă LACUL MORII
 154.  H.C.L. S. 6 nr.   154/2022 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6